Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Eksperci w zakresie ekonomii społecznej poszukiwani

Fundacja Idea Rozwoju, realizująca w partnerstwie projekt pn. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Eksperta – badacza – maksymalnie 11  osób

Zakres prac - diagnoza potrzeb doradczych dla zróżnicowanej grupy docelowej składającej się z przedstawicieli różnorodnych instytucji regionalnych (ROPS, Regionalny Komitet Rozwoju ES, Urząd Marszałkowski/IZ RPO, IP RPO stanowiące odrębne instytucje/jednostki) w zakresie transpozycji KPRES na poziom regionalny, koordynacji ekonomii społecznej w województwie, monitorowania i aktualizowania regionalnych programów i strategii, a także ogólnych zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym oraz przygotowanie na tej podstawie planu działań doradczych i szkoleniowych w 13 województwach / regionach, a także podsumowania dotychczasowych działań. Każdy z ekspertów – badaczy będzie przygotowywał diagnozę dla 1 lub 2 regionów.

 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony na trzy miesiące. Dokładna data obowiązywania umowy będzie powiązana z terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Przewidywany okres rozpoczęcia prac: wrzesień 2020 r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3‐letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej),
 • doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym lub programowym (potwierdzone przygotowaniem co najmniej 5 raportów, opracowań, innych publikacji),
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z administracją samorządową.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji/potrzeb,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących administracji publicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących ekonomii społecznej.

Od ekspertów oczekuje się:

 • dokładności, umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy,
 • wysokich umiejętności komunikacji i współpracy,
 • rzetelności, samodzielności, umiejętności analitycznych, nastawienia na efekty,
 • znajomości zagadnień związanych z tematyką ekonomii społecznej.

Fundacja odrzuci oferty otrzymane od kandydatów zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Główne obowiązki:

 • uczestnictwo w spotkaniach merytorycznych dot. diagnozy potrzeb doradczych,
 • przeprowadzenie i opracowanie analizy dokumentów strategicznych, programowych, operacyjnych, statystycznych,
 • przeprowadzenie wywiadów indywidualnych oraz ich transkrypcja,
 • analiza wywiadów, w tym: kodowanie wywiadów, analiza jakościowa zebranego materiału,
 • przeprowadzenie warsztatu podsumowującego z grupą regionalną, w tym przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu, zebranie wniosków, opracowanie wniosków i ich konsultacja z ekspertami wiodącymi,
 • przygotowanie raportu cząstkowego z diagnozy potrzeb wraz z programem, harmonogramem.

Fundacja zastrzega sobie, że do 70% czasu pracy eksperci będą zobowiązani przepracować w siedzibie Fundacji (Wierzbica, gmina Serock).

Termin złożenia aplikacji: 28 sierpnia 2020r . do końca dnia, w formie elektronicznej na adres: biuro@ideaorg.eu lub pocztą, na adres Fundacji IDEA Rozwoju: Wierzbica 57B, 05-140 Serock (decyduje data wpływu do biura Fundacji).

Oferta powinna zawierać:

 • CV
  • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego określonego w wymaganiach koniecznych,
  • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”,
 • list motywacyjny, ze wskazaniem preferowanego województwa, w którym kandydat chciałby przeprowadzać diagnozę. Jeden kandydat nie może zgłosić się do więcej niż 2 województw,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

Informacja o sposobie wyboru:

Ocena ofert odbędzie się na podstawie kryteriów, określonych powyżej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób do pracy przy realizacji diagnozy dla danego regionu, Fundacja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych etapów rekrutacji w postaci:

 • testu wiedzy z zakresu prowadzenia badań i analiz,
 • prezentacji koncepcji przygotowania diagnozy na przykładzie wybranego województwa.

Po przeprowadzeniu rekrutacji pracodawca dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań i na tej podstawie zaproponuje współpracę osobom, których kwalifikacje oceni najwyżej.

Dodatkowe informacje:

Wynagrodzenie Eksperta – badacza będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundacja IDEA Rozwoju zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.